Spørreundersøkelse om din hund – delta i dag

For English, see below.

Hei,

Er du interessert i spennende grafer hvor du kan se hvordan atferden til hunden din er sammenlignet med andre hunder?

Delta i en nettbasert spørreundersøkelse om hvordan ulike sosiale opplevelser påvirker sosial atferd hos hunder, og få tilgang på grafer basert på svarene dine. Alle hunder er velkommen, uansett alder og rase.

Hvordan kan du delta i prosjektet? Du deltar ved å svare på tre spørreskjemaer på Biotail, en digital plattform designet for å registrere adferd og eksteriør hos hund. Alle spørreskjemaene er tilgjengelig på norsk, svensk og engelsk, og du finner dem ved å trykke på ‘Atferd’ under ‘Mine hunder’. For å delta trenger du å registrere hunden din i Biotail. All innsamlet data vil bli anonymisert før analyse og publisering slik at ingen svar kan sporer tilbake til deg eller hunden din.

Delta her: www.biotail.no

Om prosjektet
Spørreundersøkelsen er en del av et doktorgradsprosjekt om personlighet og atferdsutvikling hos hund, og er et samarbeidsprosjekt mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Aninova AS. Nye og spennende funksjoner, inkludert muligheten til å laste opp videoer av hunden din, vil bli lagt til i Biotail etter hvert. Ved å registrere hunden din i Biotail, vil du kunne velge å motta nyhetsbrev om når disse nye funksjonene legges til. Les mer om prosjektet her!

Spre ordet!
Fortell gjerne andre hundeeiere om prosjektet. Jo flere spørreskjemaer som sendes inn, desto bedre resultater om rasen din. Les mer om andre fordeler med å registrere hunden din i Biotail her.

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å delta i dette prosjektet. Hvis du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@aninova.no.

Med vennlig hilsen,
Kim I. Bjørnson, PhD student, Aninova 
Marte Wetten, PhD, forskningsleder, Aninova
Ruth C. Newberry PhD, professor i etologi, Fakultet for biovitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


Questionnaire about your dog – participate today!

Hi,

Are you interested in exciting graphs where you can see how your dog’s behaviour is compared to other dogs?

Participate in an online survey about how different social experiences affect social behaviour in dogs and get access to graphs based on your answers. All dogs are welcome, regardless of age and breed.

How can you participate?
You participate by answering three questionnaires on Biotail, a digital platform designed to register behavioural and exterior traits in dogs. All the questionnaires are available in English, Norwegian, and Swedish, and you can find them by clicking on ‘Behavior’ under ‘My dogs’. To participate, you need to register your dog in Biotail. All collected data will be anonymised before analysis and publication so that no answers can be traced back to you or your dog.

Participate here: www.biotail.no

About the project
The survey is a part of a PhD project on personality and behavioural development in dogs and is a collaborative project between the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and Aninova AS. New and exciting features, including the ability to upload videos of your dog, will be added in Biotail over time. By registering your dog in Biotail, you will be able to choose to receive newsletters about when these new features are added. Read more about the project here!

Spread the word!
Please tell other dog owners about this project. The more questionnaires submitted, the better results about your breed. Read more about other benefits of registering your dog in Biotail here.

We really appreciate you taking time to participate in this project. If you have any questions or want more information about the project, please send us an email to post@aninova.no.

Best regards,
Kim I. Bjørnson, PhD student,
Aninova Marte Wetten, PhD, Lead researcher, Aninova
Ruth C. Newberry, PhD, Professor of Ethology, Faculty of Biosciences, Norwegian University of Life Sciences

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s